logo

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ciężkowicach.

1. Prawo do korzystania z usług Schroniska

Prawo do korzystania z usług Schroniska przysługuje:
a) Młodzieży szkolnej szkół każdego typu pod opieką nauczyciela, wychowawcy instruktora z uprawnieniami pedagogicznymi/jeden wychowawca na 10 osób.
b) Młodzieży studenckiej za okazaniem ważnej legitymacji/bez opieki pedagogicznej.
c) Nauczycielom i ich rodzinom
d) Członkom PTSM i ich rodzinom- zgłoszonym przez właściwe koło PTSM oraz obcokrajowcom należącym do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych
e) Pozostałym obywatelom polskim i obcokrajowcom, pod warunkiem przestrzegania regulaminu

II. Zasady rezerwacji miejsc i warunki przyjęcia do Schroniska

1. Do Schroniska przyjmowane są wyłącznie grupy turystyczne i turyści indywidualni z potwierdzoną rezerwacją miejsc noclegowych przez Schronisko

a) W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrektora Schroniska i kierownika przebywającej grupy, przyjmowani są turyści indywidualni lub grupy turystyczne bez zgłoszonej i potwierdzonej rezerwacji miejsc
b) Młodzież szkół podstawowych i średnich każdego typu, niezależnie od wieku, przyjmujemy tylko pod opieką wychowawcy lub rodzica/wyjątek stanowią studenci studiów 3- i 5-letnich.

2. Aby uzyskać rezerwację noclegu należy złożyć zamówienie pisemne z pieczęcią i dokładnym adresem organizatora- na przynajmniej 1 miesiąc przed przybyciem/ załączając kopertę i znaczek na odpowiedź / , w którym należy podać ilość i płeć uczestników, czas pobytu, zamówienie na bieliznę pościelową w przypadku braku śpiworów oraz nazwisko opiekuna grupy.

3. Po uzyskaniu zgody/z pieczęcią Schroniska i podpisem Dyrektora/ należy spełnić określone zgoda warunki dotyczące ewentualnej przedpłaty, podanie czasu przybycia, itp. Warunki określane są indywidualnie. Niespełnienie warunków jest traktowane jako rezygnacja z pobytu grupy w Schronisku

4. Zwrotu przedpłaty w przypadku niekorzystania ze Schroniska dokonuje się tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach- pod warunkiem, że miejsce wykorzysta inna grupa.

5. W razie sporu dotyczącego rezerwacji i zasad przyjęcia do Schroniska sprawy rozstrzyga Naczelnik Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

6. Przybywająca do Schroniska grupa jest wpisywana do księgi rejestracyjnej i pobytu, reguluje opłatę finansową wg cennika, a opiekun grupy przedkłada odpowiednie dokumenty: potwierdzoną rezerwację, dowód tożsamości, legitymację i odbiera od pracownika obiekt- pomieszczenia, potwierdzając przyjecie obowiązków i odpowiedzialności podpisem w księdze pobytu.

7. Opiekun grupy przyjmuje na siebie obowiązki kierownika.

8. Na terenie Schroniska obowiązują zakazy:

a) Picia alkoholu
b) Palenia tytoniu
c) Gier hazardowych
d) Używania narkotyków
e) Wprowadzania zwierząt
f) Przebywania osób po przebyciu chorób zakaźnych w kwarantanny

9. W przypadku przebywania kilku grup jednocześnie, kierownicy grup w obecności pracownika Schroniska ustalają kolejność korzystania z kuchni i innych pomieszczeń, ustalają również zasady samoobsługi i sprzątania

10. Dyrekcja Schroniska ponosi odpowiedzialność tylko za przedmioty oddane do depozytu Schroniska za okazaniem rewersu.

11. W godzinach 10-17 z sal sypialnych korzystać nie wolno.

12. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do 6:00.

13. Księga skarg i wniosków znajduje się u Dyrektora Schroniska. Uwagi do księgi wpisuje się w obecności pracownika Schroniska.